DSP– юридичні та детективні послуги
+38 044 539 47 07
24/7
КОМПАНІЯ DSP
поліграф безпека захист

ОЦІНКА РИЗИКІВ
 

Рост количества исследований на полиграфе

Оцінка рівня ризиків є одним з найважливіших етапів ризик – менеджменту, так як для управління ризиком його необхідно насамперед проаналізувати й оцінити.

В економічній літературі існує безліч визначень цього поняття, проте в загальному випадку під оцінкою ризику розуміється систематичний процес виявлення факторів і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючі кількісний і якісний підходи.

Джерелами інформації, призначеної для аналізу ризику є:

  • бухгалтерська звітність підприємства
  • організаційна структура і штатний розклад підприємства
  • карти технологічних потоків (техніко-виробничі ризики)
  • договори і контракти (ділові і юридичні ризики)
  • собівартість виробництва продукції
  • фінансово-виробничі плани підприємства

Виділяються два етапи оцінки ризику: якісний і кількісний.

Завданням якісного аналізу ризику є виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, тобто:

  • визначення потенційних зон ризику
  • виявлення ризиків, супутніх діяльності підприємства
  • прогнозування практичних вигод і можливих негативних наслідків прояву виявлених ризиків

Основна мета даного етапу оцінки – виявити основні види ризиків, що впливають на фінансово-господарську діяльність. Перевага такого підходу полягає в тому, що вже на початковому етапі аналізу керівник підприємства може наочно оцінити ступінь ризикованості за кількісним складом ризиків і вже на цьому етапі відмовитися від втілення в життя певного рішення.

Підсумкові результати якісного аналізу ризику, в свою чергу, служать вихідною інформацією для проведення кількісного аналізу, тобто оцінюються тільки ті ризики, які присутні при здійсненні конкретної операції алгоритму прийняття рішення.

На етапі кількісного аналізу ризику обчислюються числові значення величин окремих ризиків і ризику об’єкта в цілому. Також виявляється можливий збиток і дається вартісна оцінка від прояву ризику і, нарешті, завершальною стадією кількісної оцінки є вироблення системи антиризикових заходів і розрахунок їх вартісного еквівалента.

Кількісний аналіз можна формалізувати, для чого використовується інструментарій теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії дослідження операцій. Найбільш поширеними методами кількісного аналізу ризику є статистичні, аналітичні, метод експертних оцінок, метод аналогів.

Статичні методи

Суть статичних методів оцінки ризику полягає у визначенні ймовірності виникнення втрат на основі статистичних даних попереднього періоду та встановленні області (зони) ризику, коефіцієнта ризику і т.д.

Перевагами статистичних методів є можливість аналізувати і оцінювати різні варіанти розвитку подій і враховувати різні фактори ризиків в рамках одного підходу. Основним недоліком цих методів вважається необхідність використання в них ймовірнісних характеристик.

Аналітичні методи

Дозволяють визначити ймовірність виникнення втрат на основі математичних моделей і використовуються в основному для аналізу ризику інвестиційних проектів. Можливе використання таких методів, як аналіз чутливості, метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику, метод еквівалентів, метод сценаріїв.

Аналіз чутливості зводиться до дослідження залежності деякого результуючого показника від варіації значень показників, що беруть участь в його визначенні. Іншими словами, цей метод дозволяє отримати відповіді на питання на кшталт: що буде з результуючою величиною, якщо зміниться значення деякої вихідної величини?

Метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику є найбільш простим і внаслідок цього найбільш вживаним на практиціОсновна його ідея полягає у коригуванні деякої базової норми дисконту, яка вважається безризиковою або мінімально прийнятною.

ККОМАНДА DSP

ВОЛОДИМИР ВЕДМІДЬ

СЕО, адвокат, експерт-поліграфолог


ДМИТРІЙ ПОПОВ

Кандидат психологічних наук,
експерт з психодіагностики
та профайлінгу


ОЛЕКСАНДР МОРОЗ

Поліграфолог, правознавець,
депутат ВРУ 1 скликання


ІГОР ІЩУК

Провідний аналітик, спеціаліст
в галузі детективної діяльності